Quinoa Lokaal

Quinoa is door zijn unieke eigenschappen een gewas met een brede waaier aan toepassingsmogelijkheden die momenteel nog te weinig gekend en benut worden.

Quinoa is een duurzaam en stressbestendig gewas dat door de klimaatverandering (extremere weersomstandigheden met o.a. langere droogteperiodes) een robuust en rendabel alternatief kan zijn in de gewasrotatie voor de akkerbouwer. Meer en meer landbouwers zijn immers op zoek naar uitbreiding van hun teeltrotatie met het oog op diversificatie van het bedrijf, risicospreiding en/of het benutten van nieuwe marktopportuniteiten.

Verder bezit quinoa hoog-nutritionele en goede functionele eigenschappen waardoor het veelzijdig kan ingezet worden in diverse voedingstoepassingen. Met een eiwitgehalte hoger dan 15% valt quinoa onder de eiwitrijke teelten, zoals bepaald in de Vlaamse voedselstrategie die o.a. inzet op meer plantaardige eiwitten en duurzame eiwitconsumptie. Die Vlaamse voedselstrategie vloeit voort uit zowel de doelstelling ‘duurzame ontwikkeling’ van de Verenigde Naties (Agenda 2030) als de Europese ‘Farm to Fork’ strategie (Green Deal).

De teelt van quinoa past perfect binnen een agro-ecologisch teeltplan en bereidt klassieke akkerbouwers, via ervaringen die ze opdoen met o.a. mechanische onkruidbestrijding, voor op een toekomst met minder gewasbeschermingsmiddelen ook voor andere klassieke akkerbouwteelten.

Binnen het project ‘Quinoa Lokaal (Quilo)’ verzamelde ILVO samen met Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant heel wat agronomische data.

> Lees meer over het project

Teeltgids

Quinoa met grote bloempluimen op een akker.

Welke zijn de meest geschikte rassen voor teelt in Vlaanderen?

Bodem

Welke percelen zijn het meest geschikt voor de teelt van quinoa?

Quinoa

Zaaibedvoorbereiding en zaaiadvies